Inne usługi

Faktoring

Usługa ta jest formą krótkoterminowego finansowania dla Przedsiębiorców stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów (faktury z terminem płatności od 14 do 90 dni). Polega na nabywaniu przez Bank niewymagalnych wierzytelności, przysługujących Przedsiębiorcy od odbiorców jego towarów lub usług.

Gwarancje i Poręczenia

Bank udziela gwarancji, poręczeń, regwarancji, potwierdzeń gwarancji oraz podejmuje inne czynności z zakresu obsługi gwarancji wystawionych przez inne banki w złotych w obrocie krajowym.

Bank udziela następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa (wadialna),
 • gwarancja zwrotu zaliczki,
 • gwarancja terminowej spłaty kredytu,
 • gwarancja należytego wykonania umowy,
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary,
 • gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego,
 • gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii.

Przelewy Zagraniczne

Usługa ta polega na dokonania przelewu waluty polskiej lub waluty obcej na rzecz beneficjenta w banku krajowym lub zagranicznym.

Bankowy KOD SWIFT: POLUPLPR

Zlecenia Stałe

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności, w drodze stałych dyspozycji, płatnych w określonych terminach i w określonej wysokości np.:

 • spłaty rat kredytu,
 • opłata czynszu,
 • ubezpieczenia
 • i innych.

Polecenie Zapłaty

Posiadacz rachunku udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. Jest to wygodna i szybka forma bezgotówkowego regulowania powtarzających się cyklicznie płatności, takich jak:

 • energia,
 • gaz,
 • telefon
 • i inne.

Doładowania telefonów

Możliwość doładowania telefonu komórkowego na kartę za pomocą bankowości elektronicznej i w bankomatach.

Informacje o operatorach, nominałach doładowań, okresach ważności oraz strony z regulaminem usługi doładowań.

Telefoniczna usługa na hasło

Usługa ta umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. Szybka i aktualna informacja o stanie rachunków.

Masowe płatności przychodzące

Usługa rozliczeniowa skierowana do klientów Banku obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Dzięki temu rozwiązaniu Klient może uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Szybkie przelewy SORBNET

System SORBNET umożliwia dokonywanie błyskawicznych przelewów na dowolną kwotę, dzięki niemu środki na rachunek odbiorcy z innego banku trafią nawet w 1 godzinę.

Za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo pilne.

Przelewy Sorbnet nie mogą być realizowane na płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i płatności na rzecz organów podatkowych.