Inne usługi

Gwarancje i Poręczenia

Bank udziela gwarancji, poręczeń, regwarancji, potwierdzeń gwarancji oraz podejmuje inne czynności z zakresu obsługi gwarancji wystawionych przez inne banki w złotych w obrocie krajowym.

Bank udziela następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja terminowej spłaty kredytu
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary
 • gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
 • gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii

Przelewy Zagraniczne

Usługa ta polega na dokonania przelewu waluty polskiej lub waluty obcej na rzecz beneficjenta w banku krajowym lub zagranicznym.

Bankowy KOD SWIFT: POLUPLPR

Zlecenia Stałe

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności, w drodze stałych dyspozycji, płatnych w określonych terminach i w określonej wysokości np.: spłaty rat kredytu, opłata czynszu, ubezpieczenia i innych.

Polecenie Zapłaty

Posiadacz rachunku udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań.

Jest to wygodna i szybka forma bezgotówkowego regulowania powtarzających się cyklicznie płatności, takich jak:

 • energia,
 • gaz,
 • telefon
 • i inne.

Doładowania telefonów

Możliwość doładowania telefonu komórkowego na kartę za pomocą bankowości elektronicznej i w bankomatach.

Informacje o operatorach, nominałach doładowań, okresach ważności oraz strony z regulaminem usługi doładowań.

Telefoniczna usługa na hasło

Usługa ta umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.

Szybka i aktualna informacja o stanie rachunków.

Masowe płatności przychodzące

Usługa rozliczeniowa skierowana do klientów Banku obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Dzięki temu rozwiązaniu Klient może uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Szybkie przelewy SORBNET

System SORBNET umożliwia dokonywanie błyskawicznych przelewów na dowolną kwotę, dzięki niemu środki na rachunek odbiorcy z innego banku trafią nawet w 1 godzinę.

Za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo pilne.

Przelewy Sorbnet nie mogą być realizowane na płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i płatności na rzecz organów podatkowych.