Wakacje kredytowe 29 lipca 2022

Od dnia 29 lipca 2022 r. Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  1.  od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2.  od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3.  od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wakacje kredytowe – podpisany przez wszystkich Kredytobiorców – można składać w Banku:

  1.  w formie papierowej w Centrali lub Placówkach Banku w godzinach pracy Banku
  2.  drogą email – opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich kredytobiorców – na dedykowaną skrzynkę: kredyty@bsbarglow.pl
  3.  w formie tradycyjnej – listownej, tj. drogą pocztową na adres Placówki lub Centrali Banku.

W załączeniu wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

Wniosek o wakacje kredytowe